button
Poznaj opinie klientów

Regulamin serwisu ALE-opinia.pl


I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin Portalu Internetowego „ALE-Opinia.pl" – niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Organizator – Sebastian Słowik, zamieszkały w 32-400 Myślenice, Osieczany 395; prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SEO Website z siedzibą w 32-400 Myślenice, Osieczany 395; posługujący się numerem REGON: 122667907, NIP: 681-202-25-78; zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez: Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach pod numerem ewidencyjnym 1630/90.

3. Usługa –  rejestracja Profilu Firmy/Sklepu Użytkownika i uczestnictwo w Portalu Internetowym „ALE-Opinia.pl" będące usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Rejestracja –  procedura założenia Profilu Firmy/Sklepu przez nowego Użytkownika umożliwiająca zebranie danych o podmiocie rejestrującym działalność.

5. Profil Firmy/Sklepu - konto Użytkownika zakładane w wyniku przeprowadzenia procesu rejestracji, służące w szczególności do zarządzania danymi zarejestrowanego Użytkownika, aktualizowania informacji dotyczących Użytkownika, dodawania opinii, reklamowania działalności Użytkownika oraz komunikacji z Użytkownikiem.

6. Treści – informacje dotyczące Użytkownika, które przekazał Organizatorowi podczas rejestracji działalności celem założenia Profilu Firmy/Sklepu. Informacje zawarte w Profilu Użytkownika służą Organizatorowi do prawidłowego dopasowywania działalności Użytkownika do tematyki firm, sklepów internetowych oraz produktów.

7. Użytkownik – osoba, która po spełnieniu określonych Regulaminem wymogów stała się korzystającym z Portalu.

8. Pliki „cookie” - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika Internetu służącym do łączenia się z Internetem, niezbędne do efektywnego korzystania z Portalu „ALE-Opinia.pl".

9. Kod - numer, który służy do aktywacji Profilu Firmy/Sklepu. Użytkownik Portalu ma możliwość zakupienia Kodu w Portalu „ALE-Opinia.pl" po wybraniu odpowiedniej płatności.

10. Darmowy Kod - numer, który służy Użytkownikowi do założenia bezpłatnego Profilu Firmy/Sklepu na określoną ilość dni: 30, 60 albo 90. Kod Bonusowy może zostać przekazany Użytkownikowi wyłącznie przez Organizatora.


II.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Internetowego dostępnego pod adresem: „ALE-Opinia.pl".

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Organizator świadczy usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.).

5. Na Portalu umieszczane oraz przechowywane są treści, które udostępniają zarówno Organizator jak i zarejestrowani Użytkownicy Portalu. Udostępniane Treści związane są w szczególności z tematyką firm, sklepów internetowych oraz produktów. Informacje dodawane przez Użytkowników stanowią Profil Firmy/Sklepu.

6. Organizator zastrzega, iż przysługuje mu prawo odmowy publikacji informacji zamieszczonych przez Użytkownika na Profilu Firmy/Sklepu, jeżeli informacje te nie spełniają warunków publikacji lub/i są niezgodne z obowiązującym prawem. W Treści nie mogą występować słowa obraźliwe i wulgaryzmy. Zabrania się także rozpowszechniania materiałów pornograficznych oraz związanych z hazardem.

7. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu. Poprzez dokonanie procesu rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Portalu.

8. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili przy zachowaniu określonej w Regulaminie procedury.

9. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Portalem drogą elektroniczną. W tym celu Użytkownik kieruje zapytanie na adres e-mail: biuro@ale-opinia.pl. Kontakt elektroniczny odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Uczestnictwo w Portalu „ALE-Opinia.pl" odbywa się w szczególności poprzez:
a. Zakładanie profilu firmy;
b. Zakładanie profilu sklepu;
c. Dodawanie produktów;
d. Dodawanie opinii o firmach;
e. Dodawanie opinii o sklepach;
f. Dodawanie opinii o produktach;
g. Uzyskiwanie certyfikatów;
h. Reklama na Portalu.   


III. UCZESTNICTWO W PORTALU „ALE-Opinia.pl"

1. Osoba fizyczna może zostać Użytkownikiem po dokonaniu rejestracji, na którą składają się łącznie: zgłoszenie danych do rejestracji wymaganych przez Organizatora, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, spełnienie warunków technicznych określonych Regulaminem, założenie Profilu Firmy/Sklepu oraz poprawne zalogowanie się Użytkownika po otrzymaniu od Organizatora specjalnego Kodu.

2. Proces rejestracji uznany jest za pomyślnie zakończony po pierwszym zalogowaniu się Użytkownika do jego Profilu.

3. Uczestnictwo w Profilu jest możliwe po spełnieniu wymogów technicznych, tj. używania przeglądarki internetowej, która ma włączoną obsługę JavaScript i akceptuje Pliki „cookie” oraz ma wyłączoną blokadę „wyskakujących okien” i adblocki, tj. programy blokujące pojawianie się reklam.

4. Użytkownik ma możliwość założenia więcej niż jednego Profilu Firmy/Sklepu dla swojej działalności pod warunkiem, że Użytkownik zarejestruje swoją działalność podając różniące się od siebie adresy e-mail. Użytkownik jest zobowiązany do podania niezbędnych informacji w celu założenia Profilu Firmy/Sklepu, to jest:
a. Wybór Kategorii;
b. Nazwa Firmy/Sklepu;
c. Opis Firmy/Sklepu (każdy opis musi być unikalny);
d. Logo Firmy/Sklepu (dopuszczalne formaty: JPG, PNG, GIF);
e. NIP Firmy (nieobowiązkowe);
f. Adres WWW (nieobowiązkowe);
g. Ulica (nieobowiązkowe);
h. Kod pocztowy (nieobowiązkowe);
i. Miasto (nieobowiązkowe);
j. Województwo (nieobowiązkowe);
k. Telefon (nieobowiązkowe);
l. Fax (nieobowiązkowe);
m. Adres e-mail (należy podać poprawny w celu dalszej rejestracji);
n. Hasło.

5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych. Jeśli podczas korzystania z Portalu doszło do zmiany jakichkolwiek danych Użytkownika, o których mowa w ust. 1, Użytkownik zobowiązany jest uaktualnić dane na swoim Profilu Firmy/Sklepu. Za zaniechanie tych obowiązków Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego biuletynu – Newsletteru, informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych materiałach, nowych funkcjonalnościach Portalu, gratisach, promocjach lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora lub podmioty z nimi współpracujące) w formie elektronicznej.

7. Użytkownik wyraża zgodę, o której mowa w ust. 6, poprzez wybór przy rejestracji opcji „zapisz się na Newsletter" i podaje adres e-mail, na który informacja handlowa ma być wysyłana.

8. Użytkownik ma prawo do usunięcia podanego adresu e-mail z Newslettera w każdej chwili. W tym celu powinien skontaktować się z Organizatorem drogą mailową.


IV.   OPŁATY ZA USŁUGĘ

1.Przeglądanie Portalu jest bezpłatne. Umieszczanie na Portalu Profilu Firm/Sklepów przez zarejestrowanego Użytkownika jest płatne. Płatności online oraz SMS Premium są obsługiwane przez Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, zwanym dalej Przelewy24.

Przelewy24

2. Organizator przesyła Użytkownikowi Kod, który służy do aktywacji Profilu Firmy/Sklepu. Kod powinien być ówcześnie zakupiony w Portalu przez Użytkownika po wybraniu odpowiedniej płatności.

3. Opłaty za założenie Profilu Firmy/Sklepu przez Użytkownika poprzez płatności online wynoszą:
a. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 30 dni - 7,00 zł brutto;
b. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 60 dni - 12,00 zł brutto;
c. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 90 dni - 18,00 zł brutto;
d. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 180 dni - 35,00 zł brutto;
e. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 365 dni - 65,00 zł brutto.

4. Opłaty za założenie Profilu Firmy/Sklepu przez Użytkownika poprzez płatności SMS Premium wynoszą:
a. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 30 dni - Numer 7955 - 9 zł (+ 23% z VAT);
b. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 60 dni - Numer 91455 - 14 zł (+ 23% z VAT);
c. Profil Firmy/Sklepu aktywny przez 90 dni - Numer 91955 - 19 zł (+ 23% z VAT).

5. Usługa SMS Premium działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów - dostawca usługi SMS dla  serwisu Portalu współpracuje z operatorami: Orange, Play, Plus, T-Mobile (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

6. Użytkownik ma ponadto możliwość zakupu Multikodu, jednak wyłącznie poprzez płatności online. Multikod służy to zakładania Profilu Firmy/Sklepu na określonych Portalach. Multikod jest aktywny zawsze przez 30 dni od momentu założenia Profilu Firmy/Sklepu na danym Portalu. Opłaty za zakup Multikodu są następujące:
a. Multikod Pakiet 5 - 28,00 zł brutto;
b. Multikod Pakiet 10 - 56,00 zł brutto;
c. Multikod Pakiet 15 - 77,00 zł brutto;
d. Multikod Pakiet 20 - 98,00 zł brutto;

7. Profil Firmy/Sklepu jest aktywny przez opłacony okres. W płatnościach online dostępne są okresy aktywacji na 30 dni, 60 dni, 90 dni, 180 dni oraz 365 dni. W płatnościach SMS Premium okres aktywacji jest dostępny na 30 dni, 60 dni oraz 90 dni. Po danym okresie Profil Firmy/Sklepu jest nieaktywny. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość ponownego aktywowania Profilu Firmy/Sklepu. Portal nie usuwa założonych Profili Firm/Sklepów, dzięki czemu Użytkownik ma do niego zawsze dostęp, nawet w momencie nieopłacenia usługi.

8. W Portalu jest możliwość wykorzystania Darmowego Kodu. Organizator przekazuje Użytkownikowi Darmowy Kod, który służy do założenia bezpłatnie Profilu Firmy/Sklepu na określoną ilość dni: 30, 60 albo 90. Darmowy Kod Użytkownik będzie mógł wykorzystać w dowolnej chwili i po jego wykorzystaniu będzie on aktywny przez 30, 60 albo 90 dni. W przypadku wykorzystania Darmowego Kodu przez Użytkownika, Użytkownik będzie mógł w dowolnej chwili ponownie aktywować Profil Firmy/Sklepu po zakupie odpowiedniego Kodu.


V.   UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1.Użytkownik po zalogowaniu się na Portalu ma pełny dostęp do:
a) Danych Firmy;
b) Danych Sklepu;
c) Płatności;
d) Dodawania/Edytowania/Usuwania produktów.

2. Każdy Użytkownik może dodawać do Profilu Firmy/Sklepu dowolną ilość produktów. Dodawanie produktów przez Użytkownika jest bezpłatne.


3. Dodawanie opinii o firmach, sklepach oraz produktach na Portalu jest bezpłatne.


VI. OPINIE

1. Każdy Użytkownik ma możliwość dodania opinii w Profilu Firmy/Sklepu lub Produktu.

2. Aby dodać opinie użytkownik musi podać:
a) nick;
b) poprawny adres e-mail,;
c) treść opinii;
d) dodać ocenę.

3. Adres e-mail musi być poprawnie podany. Na wskazany adres e-mail jest wysyłany link potwierdzający opinię. Nie potwierdzona opinia przez Użytkownika nie zostanie dodana do Profilu Firmy/Sklepu lub Produktu.

4. Organizator nie przechowuje adresów e-mail Użytkowników dodających opinie. Adres e-mail jest wykorzystany wyłącznie do potwierdzenia autentyczności dodanej opinii. Jest to zabezpieczenie Organizatora przed dodawaniem masowych opinii przez systemy zewnętrzne.

5. Opinie dodawane przez Użytkowników mają na celu przekazanie innym Użytkownikom informacji na temat danego Profilu Firmy/Sklepu lub Produktu.

6. Użytkownik ma możliwość dodania trzech rodzajów opinii:
a) pozytywna;
b) neutralna;
c) negatywna.

7. Opinie w portalu "ALE-Opinia.pl" to wypowiedzi zewnętrznych Użytkowników którzy skorzystali z usług danej firmy, sklepu internetowego lub zakupili danych produkt. Użytkownicy wyrażają w ten sposób swoją opinię i ocenę o danym Profilu Firmy/Sklepu lub Produkcie. Użytkownik może wyrazić zadowolenie z usług poprzez pozytywną opinię. Gdy nie jest do końca zadowolony z usług to poprzez neutralną opinię. Negatywną opinię może wyrazić wówczas, gdy usługa nie została wykonana poprawnie lub jest niezgodna z polityką danej firmy lub sklepu internetowego.

8. Negatywne opinie nie mogą być nie zgodne z obowiązującym polskim prawem. Organizator ma prawo do usunięta negatywnych opinii, które nie dotyczą danej firmy lub sklepu internetowego. Mowa tutaj o opiniach, które odnoszą się do tzw. "mowy nienawiści", których publiczne bądź niepubliczne zastosowanie jest regulowane wg art. 256 Kodeksu karnego, który przewiduje karę za znieważanie lub nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub wyznaniowym.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania firm lub sklepów internetowych, które założyły Profil Firmy/Sklepu w portalu "ALE-Opinia.pl" wobec użytkowników, którzy wyrazili swoje niezadowolenie w negatywnych opiniach.

10. Firmy i sklepy internetowe zakładając Profil Firmy/Sklepu automatycznie wyrażają zgodę na otrzymywanie opinii i ocen poprzez Użytkowników.


VII. CERTYFIKATY

1. Każdy Profil Firmy/Sklepu może uzyskać od Portalu Certyfikat. Certyfikaty są przydzielane zgodnie z informacjami zawartymi na Portalu (https://www.ale-opinia.pl/nasze-certyfikaty).


VIII.   REZYGNACJA (WYPOWIEDZENIE)

1.Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć uczestnictwo w Portalu, powiadamiając o tym Organizatora. Użytkownik kontaktuje się w tym celu z Organizatorem drogą elektroniczną  na adres e-mail: biuro@ale-opinia.pl. Profil Firmy/Sklepu usuwany jest w ciągu 24 godzin od momentu przesłania zgłoszenia.

2. W przypadku wypowiedzenie uczestnictwa w Portalu w okresie aktywności Profil Firmy/Sklepu Organizator nie zwraca opłat za niewykorzystany czas aktywności Profilu.


IX.   NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika drogą wiadomości e-mail do zaprzestania naruszeń, do usunięcia Profilu Użytkownika, co skutkować będzie utratą prawa do korzyści płynących z uczestnictwa w Portalu.

2. Od decyzji o usunięciu Profilu Użytkownik może złożyć odwołanie w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty usunięcia Profilu za pomocą wiadomości e-mail, na adres: biuro@ale-opinia.pl lub listownie, na adres Organizatora: SEO Website Sebastian Słowik, 32-400 Myślenice, Osieczany 395, z dopiskiem na kopercie Portal „ALE-Opinia.pl” – odwołanie.

3. Rozpatrywanie odwołania trwa do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu wpłynięcia zgłoszenia. Organizator w formie mailowej (lub – w przypadku pisemnego odwołania – w drodze pisemnej) przesyła decyzję wraz z uzasadnieniem. Decyzja ta jest ostateczna.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.). Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu zarejestrowania działalności Użytkowników oraz zapewnienia reklamy i organizowania programów lojalnościowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Portalu.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem standardów bezpieczeństwa wymaganych obowiązującym prawem.

5. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych i może je w dowolnym czasie aktualizować, zmieniać i usuwać.


XI.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niezgodnego z Regulaminem korzystania z Usługi oraz utratę danych w wyniku przyczyn, które nie wynikają z winy Organizatora.

2. Organizator zobowiązuje się wniesieniem zadośćuczynienia w formie przedłużenia aktywnych Profili Firm/Sklepów w momencie, kiedy wykonywane są przerwy techniczne na portalu internetowym "ALE-Opinia.pl" dłuższe niż 12h. Przedłużenie zawsze będzie równoznaczne z długością przerwy technicznej.

3. Organizator zobowiązuje się do informowania Użytkownika o przerwach technicznych dłuższych niż dwie godziny przez e-maila.


XII. POSTANOWIENIA KOŃĆOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulamine w dowolnym czasie. Użytkownik jest o każdej zmianie Regulaminu informowany poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.ALE-Opinia.pl oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. Użytkownik, który nie zgadza się na dokonanie zmian w Regulaminie, ma prawo do złożenia przed upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Portalu, a tym samym możliwość usunięcia swojego Profilu Firmy/Sklepu w każdej chwili.

2. Z wyjątkiem postanowień, w których jest to wyraźnie stwierdzone lub wymagane prawem, wszelkie informacje będą przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej. Wiadomość będzie uznana za skutecznie dostarczoną, jeśli zostanie wysłana przez Organizatora na adres e-mail Użytkownika podany podczas procesu rejestracji. Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia Organizatora o każdej zmianie adresu e-mail użytego podczas rejestracji pod rygorem uznania za skutecznie doręczone informacje Organizatora wysłane pod dotychczasowy adres e-mail Użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016r.


Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności serwisu ALE-Opinia.pl.

Statystyki:

Liczba firm: 1886 Liczba opinii: 53804

Ostatnio dodane firmy:

 

Ostatnio dodane opinie:

kerad17 dodał opinię o JEDYNKA FINANSE & REKLAMA & FITNESS 26.07.2021 | 23:55

Świetna firma, można kompleksowo wyposażyć salon urody w ich urządzenia, jakość na bardzo wysokim...

MeJamie dodał opinię o Usługi księgowe Beata Lewandowska-Bigocka 26.07.2021 | 23:41

Praktycznie wszystko można online załatwić, kontakt błyskawiczny, odbiór dokumentów działa w sposób...

 
 

Znajdziesz nas na:

 
 
X Zamknij
Pamiętaj, Twoje dane są u nas bezpieczne !!! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych, a przede wszystkim, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Więcej o plikach cookies oraz naszej polityce prywatności tutaj.